پخش نذری در مدرسه با همیاری انجمن اولیا و مربیان  
مراسم نذری دادن مجموعه ای از ارزشهای انسانی و اسلامی است که در کنار همیاری و دوستی مردم، نشان دهنده فرهنگ، آداب و رسوم و عقاید و سنتهای ماست. نذری و نذری دادن تداعی کننده ارزشهای اجتماعی نظیر برابری، تعاون، اتحاد، نظم، تعادل و توازن است و نشان از عواطف و خلقیات و در معنایی کامل، هویت انسانی مردم دارد از ویژگیهای شاخصی است که در فرهنگ و رسوم همه مردم به چشم می آید تا جایگاه اعتقادات و باورهای مذهبی در بسیاری از آداب و رسوم آنان را به نمایش بگذارد. به همین منظور با همکاری انجمن اولیای و مربیان بین  دانش آموزان نذری توزیع شد.