کادر آموزشی و علمی  
      ​​​​​​​​​دبیران دروس عمومی

       سرکار خانم فرنگیس وجودی (دینی 2 و 3 )
    
       سرکار خانم حدیث احمدی(دینی 1 - تاریخ - علوم اجتماعی )

    
    سرکار خانم ماندانا خسروی پور(ریاضی 1 و 2 و 3 )

      سرکار خانم بهناز بروجردی فر(عربی 1 و 2 و 3 )

     سرکار خانم زهرا سروش فرد (تربیت بدنی 1 و 2 و 3 )

     سرکار خانم منیر سادات ضرغامیان(زبان خارجی 1 و 2 و 3 )

     سرکار خانم قاسمی مقدم(فارسی 2 و 3 )
 
    سرکار خانم ریحانه صائمی (فارسی 1 - سواد رسانه ای )
 
    سرکار خانم رضوان ناعمی (جغرافیا - انسان و محیط زیست - بهداشت و سلامت) 
 
   
    هنرآموزان رشته حسابداری
 
        سرکار خانم فاطمه سلیمانی

      سرکار خانم زلیخا سلیمانی

      سرکار خانم نسرین صبوری
 
      سرکار خانم الهام جمالی 
 
      سرکار خانم ناهید زلقی 


       هنرآموزان رشته  کامپیوتر

      سرکار خانم فهیمه درویش

      سرکار خانم ریحانه مزرعه شاهی

      سرکار خانم اسماعیلی 
 
      سرکار خانم ندا هداوند
 
        سرکار خانم معصومه خسروی 
 
       سرکار خانم مریم سلامتی ( سرپرست)


      هنرآموزان رشته نقشه کشی معماری 
 
      سرکار خانم فرنوش دباغیان
 
      سرکار خانم مریم ادهمی
 
      سرکار خانم عارفه بزرگیان
 
        سرکار خانم صدیقه قاسمی ( سرپرست)
 
       سرکار خانم زهرا مومنی
 
       سرکار خانم مهدیه محسنی 

      هنرآموزان رشته گـــــرافیک 
 
      سرکار خانم زهره محمدخانی 
 
      سرکار خانم صبوره اعظمی
 
      سرکار خانم مریم شیرزاد 
 
      سرکار خانم مریم عزیزی 
 
       سرکار خانم مریم روانبخش