کادر آموزشی و علمی  
      ​​​​​​​​​دبیران دروس عمومی

       سرکار خانم حدیثه احمدی (دینی 2 و 3 )
    
       سرکار خانم لیلی  میر شفیع (تاریخ-فارسی 2و3 )

    
    سرکار خانم ماندانا خسروی پور(ریاضی 1 و 2 و 3 )

      سرکار خانم شمسی  جلیلی (عربی 1 و 2 و 3 )

     سرکار خانم زهرا سروش فرد (تربیت بدنی 1 و 2 و 3 )

     سرکار خانم منیر سادات ضرغامیان(زبان خارجی 1 و 2  )

     سرکار خانم ریحانه صائمی (فارسی 1 - علوم اجتماعی )
 
    سرکار خانم نظیره رودینی (جغرافیا - انسان و محیط زیست )
 
سرکار خانم عارفه بزرگیان (فیزیک،اخلاق حرفه ای،مدیریت تولید)
  
  سرکار خانم دکتر شرفی (شیمی)
 
سرکار خانم زلقی (کارآفرینی)
 
   
    هنرآموزان رشته حسابداری
 
        سرکار خانم فاطمه سلیمانی

      سرکار خانم زلیخا سلیمانی

      سرکار خانم نسرین صبوری


       هنرآموزان رشته  کامپیوتر

      سرکار خانم مهندس فهیمه درویش

      سرکار خانم مهندس ریحانه مزرعه شاهی
 
      سرکار خانم مهندس ندا هداوند
 
 
       سرکار خانم مهندس مریم سلامتی
    سرکار خانم دکترپرنیا یعقوبی


      هنرآموزان رشته نقشه کشی معماری 
 
      سرکار خانم دکترفرنوش دباغیان
 
      سرکار خانم  مهندس مریم ادهمی
 
   سرکار خانم مهندس  مهدیه محسنی
 
       سرکار خانم مهندس زهرا هاتفی نیا
 
      سرکارخانم  مهندس مریم نصیری 

      هنرآموزان رشته گـــــرافیک 
 
      سرکار خانم زهره محمدخانی 
 
      سرکار خانم صبوره اعظمی
 
      سرکار خانم مریم شیرزاد 
 
      سرکار خانم مریم رحیمی پور 
 
       سرکار خانم مریم روانبخش