کادر اداری و اجرایی  
سرکار خانم         مهندس مرضیه کاظم پور                معاونت آموزشی 


سرکار خانم         پوران پور شاطری               معاونت فنی ومهارتی

 
سرکار خانم         مهندس جمیله عزیزمحمدی            معاونت اجرایی
 
                    
 
سرکار خانم          فریده سروری                  مشاور هنرستان
  
 

سرکارخانم           مهندس صدیقه قاسمی زوارق         سرپرست بخش
 
سرکار خانم          مهندس مریم ادهمی                     سرپرست بخش

 
 
سرکار خانم         جمیله فراهانی                  مسئول امور مالی وکتابخانه