کادر اداری و اجرایی  
سرکار خانم         مرضیه کاظم پور                معاونت آموزشی مدرسه

سرکار خانم         پوران پور شاطری               معاونت فنی ومهارتی
 

سرکار خانم         جمیله عزیزمحمدی            معاونت اجرایی
 
سرکار خانم         سوسن ملارفیع                 معاون پرورشی
 
سرکار خانم          عارفه بهزادپور                  مشاور هنرستان
  
سرکار خانم        

سرکارخانم          صدیقه قاسمی زوارق         سرپرست بخش

سرکار خانم         مریم سلامتی                   سرپرست بخش 
 
سرکار خانم         جمیله فراهانی                 حسابدار ومسئول کتابخانه 

سرکار خانم          سمیه شامحمدی                 خدمتگزار

سرکار خانم         راضیه مهدی پور                 سرایدار