مدیریت مدرسه  

مدیریت  مدرسه :
                             


    سرکارخانم محبوبه صدرزاده فوق لیسانس مدیریت 
با بیش از 24سال سابقه  مدیریت درهنرستان فنی و کاردانش