مدیریت مدرسه  

مدیریت  مدرسه :
                             


    سرکارخانم محبوبه صدرزاده دکترای مدیریت آموزشی 
با بیش از 29سال سابقه  مدیریت درهنرستان فنی حرفه ای و کاردانش